CARP Petrila

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR PETRILA a luat fiinţă la data de 16.03.1992 prin încheierea civilă nr.6/PJ/1992 a Judecătoriei Petroşani din dosarul nr.7/1992,prin hotărârea Adunării Generale care a aprobat Statutul de funcţionare;este o organizaţie obştească şi de binefacere,prin asocierea voluntară a pensionarilor,cu caracter privat,de caritate,neguvernamentală,apolitică,non profit,de întrajutorare mutuală,protecţie socială,cu respectarea prevederilor Legii nr.540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor si Legii nr.502/2004 privind asociaţiile pensionarilor,pe principiul asociaţiilor prevăzut în Ordonanţa Guvernului cu privire la asociaţii şi fundaţii,nr.26 din 30 ianuarie 2000,aprobată prin Legea nr.246 din 18.07.2005.


C.A.R.P. PETRILA este membră a Federaţiei Naţionale”OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România din data de 02.06.2001,conform solicitării cu nr.6 din 01.06.2001.


Informatii detaliate

STATUTUL CASEI DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR PETRILA

1.Statutul juridic.
Art.1. CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR PETRILA a luat fiinţă la data de 16.03.1992 prin încheierea civilă nr.6/PJ/1992 a Judecătoriei Petroşani din dosarul nr.7/1992,prin hotărârea Adunării Generale care a aprobat Statutul de funcţionare;este o organizaţie obştească şi de binefacere,prin asocierea voluntară a pensionarilor,cu caracter privat,de caritate,neguvernamentală,apolitică,non profit,de întrajutorare mutuală,protecţie socială,cu respectarea prevederilor Legii nr.540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor si Legii nr.502/2004 privind asociaţiile pensionarilor,pe principiul asociaţiilor prevăzut în Ordonanţa Guvernului cu privire la asociaţii şi fundaţii,nr.26 din 30 ianuarie 2000,aprobată prin Legea nr.246 din 18.07.2005. C.A.R.P. PETRILA este membră a Federaţiei Naţionale”OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România din data de 02.06.2001,conform solicitării cu nr.6 din 01.06.2001.

Art.2. CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR PETRILA se poate afilia la federaţii sau organizaţii cu caracter social,înfiinţate legal,atât în ţară cât şi în străinătate,dacă afilierea este în interesul membrilor săi şi cu respectarea legislaţiei din România.

Art.3. CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR PETRILA îşi desfăşoară activitatea pe baza actelor normative în vigoare,cu privire la casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.


2.Denumirea.

Art.4. Denumirea este ‘CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR PETRILA’(C.A.R.P.PETRILA)


3.Sediul.

Art.5. Sediul central al C.A.R.P. PETRILA este în str. Nicolae Bălcescu,nr.4,localitatea Petrila,judeţul Hunedoara.Acest sediu poate fi schimbat în alt loc,în funcţie de necesităţi,C.A.R.P. putând deţine mai multe sedii(imobile) pentru desfăşurarea activităţilor sale.


4.Durata.

Art.6. C.A.R.P. PETRILA se costituie pe perioadă nedeterminată.Ea începe să funcţioneze din momentul dobândirii personalităţii juridice,la organele jurisdicţionale.


5.Patrimoniu.

Art.7.(1)Patrimoniul C.A.R.P. PETRILA poate fi majorat prin donaţii materiale sau financiare de orice fel,sponsorizări,precum şi orice alte venituri realizate din activităţi statutare,în deplină concordanţă cu scopul şi obiectul ei de activitate.

(2) Toate fondurile C.A.R.P. PETRILA vor fi folosite pentru menţinerea activităţilor statutare,potrivit scopului ei social,de ajutor reciproc,de întrajutorare mutuală şi de protecţie socială a membrilor săi.

Art.8. Scopul C.A.R.P. PETRILA este ajutorarea financiară,materială şi spirituală a membrilor săi,prin asigurarea unor facilităţi şi apărarea drepturilor acestora la un trai decent,prevăzute în legislaţia naţională şi convenţiile internaţionale la care România este parte.

Art.9. C.A.R.P. PETRILA are ca obiectiv principal sprijinirea materială şi social-culturală a membrilor săi,astfel:
a). acordă împrumuturi rambursabile cu dobânzi mici;
b). acordă ajutoare băneşti şi materiale nerambursabile;
c).organizează pentru membrii săi diferite activităţi culturale,artistice,de agrement,cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
d). asigură contra cost la preţuri reduse,pentru membrii decedaţi,materiale funerare şi transport;
e). desfăşoară orice alte activităţi economice directe,dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei;
f). alte acţiuni şi forme de asistenţă socială.

Art.10. Pot fi membri ai C.A.R.P. PETRILA
a) pensionarii,indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparţin;
b) beneficiarii de ajutor social;
c) membrii de familie-soţ,soţie,precum şi copii majori incapabili de muncă,aflaţi în întreţinerea pensionarilor sau beneficiarilor de ajutor social-membri ai C.A.R.P. PETRILA.
d) salariaţi în pragul pensionării;
e) persoane fără venit.

Art.11.(1) Primirea de membri se aprobă de către Preşedintele Consiliului Director,pe bază de cerere individuală.
(2) La intrarea în C.A.R.P. PETRILA,noii membri plătesc o taxă de înscriere stabilită de către Consiliul Director.
(3) Cei care se transferă de la altă casă de ajutor reciproc a pensionarilor,împreună cu suma cotizaţiilor depuse,nu plătesc taxa de înscriere,păstrându-şi vechimea în C.A.R.P.Membrii care se transferă la altă casă de ajutor reciproc a pensionarilor primesc numai suma cotizatiilor depuse,contribuţia depusă nu se virează.

Art.12. Drepturile membrilor C.A.R.P. PETRILA sunt:
a) să beneficieze de avantajele prevăzute în prezentul Statut;
b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director şi Comisia de Cenzori; salariaţii asociaţiei,sunt de drept membri ai acesteia dar nu pot fi aleşi în organele de conducere sau comisia de cenzori;
c) să participe personal sau prin reprezentanţii săi la şedinţele Adunărilor Generale,la dezbateri şi luarea hotărârilor;
d) să li se restituie,în condiţiile prevăzute de Statut,sumele depuse cu titlu de cotizaţii.

Art.13. Obligaţiile membrilor C.A.R.P. PETRILA sunt:
a) să respecte întocmai prevederile Statutului,hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director şi să contribuie la îndeplinirea acestora;
b) să-şi achite obligaţiile băneşti faţă de asociaţie,reprezentând cotizaţiile,contribuţiile,restituirea împrumuturilor,precum şi alte datorii.Neachitarea la timp a acestor obligaţii atrage după sine pierderea unor drepturi sau plata unor penalităţi,stabilite de Consiliul Director;
c) să nu manifeste o atitudine potrivnică intereselor asociaţiei sau să comită acte de indisciplină care dăunează activităţii acesteia;
d)să comunice Asociaţiei,în termen de cel mult 30 zile,modificările survenite în cuantumul pensiei,a salariului net sau a ajutorului social,precum şi schimbarea domiciliului;
e) pentru neîndeplinirea obligaţiilor statutare,Consiliul Director poate hotărî excluderea din rândurile membrilor C.A.R.P.


Art.14.(1) Membrii asociaţiei plătesc cotizaţii şi contribuţii lunare stabilite astfel:
a)membrii beneficiari de salarii,pensii sau ajutor social plătesc cotizaţia lunară minimă stabilită de Consiliul Director,ca procent din cuantumul salariului net,pensiei de bază,ajutorului social sau venitului mediu realizat;
b)ceilalţi membri,fără venit personal,plătesc o cotizaţie lunară stabilită de Consiliul Director;
c)membrii asociaţiei,care doresc,pot plăti o cotizaţie mai mare decât cuantumurile obligatorii prevăzute la aliniatele a)şi b);
d)membrii asociaţiei plătesc o contribuţie lunară obligatorie,stabilită de Consiliul Director.

(2) cuantumurile băneşti ale cotizaţiilor şi contribuţiilor,precum şi grila ajutorului de deces,se stabilesc de Consiliul Director,în funcţie de vechimea membrilor şi situaţia financiară a asociaţiei.

Art.15.(1)Calitatea de membru al C.A.R.P. PETRILA încetează în următoarele situaţii:
a)la cererea scrisă de retragere din asociaţie a celui în cauză;
b)prin excludere,conform celor prevăzute la art.13 lit.e),pentru neplata cotizaţiei sau contribuţiei lunare mai mult de şase luni consecutive,pentru atitudine potrivnică intereselor asociaţiei sau ca urmare a comiterii unor acte de indisciplină care dăunează activităţii acesteia;excluderea se aprobă de Consiliul Director pe baza referatului întocmit pentru justificarea propunerii;
c)prin deces.

(2)La încetarea,indiferent de motive,a calităţii de membru al C.A.R.P. PETRILA ,sumele depuse cu titlu de cotizaţii lunare se restituie,după caz,titularului,persoanelor stabilite de acesta sau moştenitorilor săi legali;restituirea cotizaţiilor se poate face în termen de trei ani de la data efectuarii ultimei plăţi a cotizaţiei;sumele nesolicitate în acest termen se fac venit la bugetul asociaţiei.

(3)Contribuţiile lunare depuse nu se restituie,întrucât din acestea se constituie şi se acordă ajutoarele sociale(de deces,ajutoare nerambursabile etc.)în situaţia retragerii se reţine din cotizaţie contribuţia la zi;când cuantumul contribuţiei,care trebuie achitată la zi,este mai mare decât cel al cotizaţiei depuse,se va reţine contribuţia la nivelul cotizaţiei.

(4)Ajutorul de deces se restituie rudelor de gradul unu,soţului(soţiei),beneficiarului trecut în carnetul de membru sau persoanei care dovedeşte prin documente că a efectuat cheltuielile de înmormântare.

Art.16(1)Organele de conducere ale C.A.R.P. PETRILA sunt:
• Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor C.A.R.P.,ca organ suprem;
• Consiliul Director,ca organ executiv.

(2)Numărul reprezentanţilor membrilor la Adunarea Generală se stabileşte în proporţie de un participant la cincizeci de membri.Lista participanţilor se confirmă de Consiliul Director.

(3)Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul reprezentanţilor desemnaţi.În cazul în care la prima adunare nu sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul reprezentanţilor,Adunarea generală se amână şi se convoacă din nou în termen de 30 zile,când va avea loc indiferent de numărul reprezentanţilor prezenţi.

(4)Adunarea Generală ia hotărâri valabile cu majoritatea simplă a voturilor din numărul celor prezenţi.

(5)Materialele ce se vor discuta în Adunarea Generală vor fi aduse la cunoştinţa membrilor C.A.R.P. PETRILA ,la sediul acesteia spre consultare,cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării.

(6)Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Membrilor C.A.R.P. PETRILA ,se convoacă anual,iar Adunarea Generală Extraordinară-ori de câte ori este nevoie,pentru analiza activităţilor desfăşurate în perioada respectivă.

Art.17. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) adoptă şi modifică statutul C.A.R.P. PETRILA ;
b) stabileşte numărul membrilor Consiliului Director şi ai Comisiei de Cenzori;
c) alege Preşedintele şi validează componenţa Consiliului Director şi a Comisiei de Cenzori,precum şi preşedintelui acesteia.Alegerea acestora se face o dată la 5 ani;
d) analizează şi aprobă darea de seamă privind activitatea Consiliului Director,raportul Comisiei de Cenzori,bilanţul financiar-contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul expirat şi pe anul în curs;
e) la propunerea Consiliului Director,aprobă categoriile de personal şi fondurile din care se efectuează remunerarea acestuia;
f) rezolvă contestaţiile împotriva hotărârilor Consiliului Director;aprobă propunerile Consiliului Director privind modificarea,completarea sau anularea unor prevederi ale statutului făcute în intervalul dintre două adunări generale;
g) împuterniceşte Consiliul Director ca,între adunările generale,să ia toate măsurile ce se impun pentru buna desfăşurare a activităţii şi pentru respectarea dispoziţiilor legale în vigoare,despre care se va raporta la prima adunare generală.
h) aprobă constituirea de sucursale,fără personalitate juridică,în alte localităţi din afara celor de reşedinţă,potrivit prevederilor legale;
i) alege 3(trei) membri supleanţi care nu au drept de vot şi nu participă la şedinţele Consiliului Director.

Art.18.(1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al C.A.R.P. PETRILA ,răspunde în faţa Adunării Generale pentru toată activitatea desfăşurată şi ia măsuri pentru respectarea dispoziţiilor legale în vigoare,privind administrarea mijloacelor materiale şi băneşti de către personalul încadrat.

(2) Hotărârile acestuia sunt valabile cu majoritatea simplă de voturi.

(3)Consiliul Director este format dintr-un număr impar de membri,aleşi de Adunarea Generală din rândul membrilor pensionari ai asociaţiei.

(4) În caz de descompletare a Consiliului Director acesta poate coopta noi membri din rândul membrilor supleanţi

(5) Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a) asigură respectarea Statutului şi aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
b) convoacă Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor C.A.R.P. PETRILA .
c) analizează proiectul planului de venituri şi cheltuieli,bilanţul şi darea de seamă contabilă anuală şi întocmeşte raportul anual asupra activităţii,supunându-le aprobării Adunării Generale;
d) elaborează şi aprobă organigrama şi statul de funcţiuni al C.A.R.P. PETRILA ,atribuţiile angajaţilor din fişele posturilor,conform legislaţiei în vigoare si stabileşte cuantumul salariilor personalului încadrat,indemnizaţiile băneşti lunare pentru organele alese precum şi fondurile din care se efectuează remunerarea acestora;
e) organizează încasarea cotizaţiilor,contribuţiilor,ratelor la împrumuturi şi stabileşte categoriile de dobânzi precum şi nivelul acestora;
f) soluţionează contestaţiile privind sancţiunile disciplinare şi celelalte măsuri dispuse de preşedinte pentru întregul personal al asociaţiei;
g) ia măsuri de recuperare a pagubelor constatate în dauna asociaţiei si hotărăşte decăderile din drepturi şi excluderile de membri;
h) se întruneşte de regulă bilunar sau ori de câte ori este nevoie şi rezolvă orice alte probleme privind activitatea curentă a asociaţiei;
i) colaborează cu celelalte consilii de conducere al C.A.R.P.-urilor, cu organizaţii neguvernamentale sau alte asociaţii sau fundaţii în scopul generalizării experienţei pozitive şi pentru organizarea unor acţiuni comune în folosul pensionarilor;
j) elaborează cereri şi programe de finanţare în baza unor proiecte distincte şi le transmite potenţialilor sponsori;
k) organizează activităţi şi servicii,altele decât cele prevăzute prin scopul principal,în vederea îmbunătăţirii protecţiei sociale a membrilor C.A.R.P. PETRILA
l) aprobă contractele de sponsorizare,donaţii,colaborare etc. şi hotărăşte modul de folosire a fondurilor si bunurilor primite;
m) înfiinţează sucursale în localităţi din afara celei de reşedinţă,care se supun validării la prima Adunare Generală a Reprezentanţilor C.A.R.P. PETRILA.

Art.19(1) Preşedintele Consiliului Director este ales de Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor C.A.R.P.PETRILA pe o perioadă de 5 ani şi la momentul alegerii trebuie să aibă o vechime de minim 5 ani ca membru C.A.R.P.

(2) Preşedintele trebuie să aibă studii superioare,să nu fie înscris în nici un partid politic şi să nu aibă antecedente penale.

(3) În caz de indisponibilitate a preşedintelui,Consiliul Director este condus de vicepreşedintele Consiliului Director.

(4) Preşedintele poate fi înlocuit la propunerea Consiliului Director cu aprobarea Adunării Generale cu o majoritate de voturi de 2/3 din numărul participanţilor cu drept de vot.

(5) Preşedintele are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea curentă a C.A.R.P.PETRILA,răspunzând de activitatea sa în faţa Adunării Generale a Reprezentanţilor Membrilor C.A.R.P.
b) asigură realizarea şi îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor Consiliului Director;
c)examinează şi aprobă documentele care angajează bunurile materiale şi băneşti ale asociaţiei,după ce acestea au fost verificate şi avizate de contabilul şef;
d) aprobă cererile de înscriere,retragere,transfer şi a împrumuturilor pănă la plafonul stabilit;
e) aprobă ajutoarele de deces şi nerambursabile;
f) reprezintă C.A.R.P. în raporturile acesteia cu terţe persoane juridice şi fizice;
g) propune Adunării Generale a Reprezentanţilor Membrilor C.A.R.P. componenţa nominală a membrilor organelor de conducere şi revocarea după caz a mandatului celor care încalcă prevederile statutare;
h) aduce la îndeplinire măsurile adoptate de Consiliul Director,ca măsuri de îndreptare a neajunsurilor constatate de Comisia de Cenzori şi organele de control;
i) rezolvă orice alte probleme ivite în activitatea C.A.R.P. care nu sunt date exclusive în atribuţiile Consiliului Director sau Adunării Generale ale Reprezentanţilor Membrilor;

Art.20.(1) Comisia de Cenzori este aleasă de Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor C.A.R.P. pentru un mandat de 5 ani şi este formată din 3 membri.Este organul de control financiar intern,care răspunde în faţa Adunării Generale a Reprezentanţilor Membrilor C.A.R.P.PETRILA,de verificarea întregii activităţi economico-financiare a C.A.R.P.În Comisia de Cenzori vor fi alese persoane cu studii de specialitate în domeniul financiar-contabil,fără antecedente penale,cu experienţă şi competenţă profesională.

(2) Din Comisia de Cenzori nu pot face parte membrii Consiliului Director sau personalul C.A.R.P.PETRILA încadrat cu contract individual de muncă şi nici rude,până la rangul patru,ale membrilor Consiliului Director.

(3) Comisia de Cenzori verifică în fiecare lună respectarea dispoziţiilor legale şi a prevederilor Statutului în activitatea financiar-contabilă,constituirea şi utilizarea fondurilor,gestionarea bunurilor materiale şi băneşti ale C.A.R.P.PETRILA,modul de urmărire a debitorilor,evidenţa contabilă,balanţele,bilanţul contabil,prezentând informări lunare Consiliului Director şi rapoarte Adunării Generale,asupra constatărilor rezultate,însoţite de concluzii,măsurile luate,precum şi de propuneri de îmbunătăţire a activităţii.

(4) Comisia de Cenzori este obligată ca,pentru pagubele constatate,să stabilească valoarea prejudiciului şi să propună măsurile necesare pentru recuperarea pagubelor în condiţiile legii,urmând realizarea acestor măsuri.

Art.21.(1) Funcţia de Contabil Şef este îndeplinită de o persoană încadrată cu contract individual de muncă,pe o perioadă nedeterminată,având studii superioare de specialitate corespunzătoare,potrivit legislaţiei în vigoare.

(2) Contabilul şef are următoarele atribuţii principale:
a).asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar-contabile în cadrul C.A.R.P.PETRILA în conformitate cu dispoziţiile legale;
b).întocmeşte şi prezintă Consiliului Director şi Adunării Generale ale Reprezentanţilor proiectul de buget anual de venituri şi cheltuieli,execuţia bugetară şi situaţiile financiare periodice prevăzute de normativele în vigoare;
c).răspunde de executarea cotrolului financiar preventiv în cadrul C.A.R.P.;
d).îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare şi de hotărârile Consiliului Director,referitoare la activitatea financiar-contabilă.

Art.22. (1) Atribuţiile personalului angajat sunt cele prevăzute în fişele posturilor,stabilite şi aprobate de Consiliul Director.

(2) Personalul angajat nu face parte din Consiliul Director sau Comisia de Cenzori.

Art.23. Este interzis preşedintelui,membrilor Consiliului Director sau Comisiei de Cenzori,precum şi Contabilului Şef să exercite atribuţii care sunt legate de răspunderi gestionare.

Art.23. Veniturile C.A.R.P.PETRILA,se constituie,în condiţiile legii,din:
a) taxe de înscriere;
b) fond social(cotizaţii) şi contribuţii lunare ale membrilor;
c) dobânzi provenite din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
d) veniturile realizate din prestări de servicii;
e) dobânzi la sumele împrumutate;
f) venituri din organizarea manifestărilor culturale,artistice şi de agrement;
g) donaţii si sponsorizări;
h) alte venituri prevăzute de lege.

Art.24.(1) Din veniturile realizate, C.A.R.P.PETRILA îşi poate constitui rezerve legale şi statutare pentru formarea şi alimentarea următoarelor fonduri:
a) fond pentru împrumuturi;
b) fond pentru acordarea ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare nerambursabile;
c) fond pentru activităţi culturale,artistice,turistice şi de agrement;
d) fond pentru investiţii;
e) fond pentru cheltuieli generale.

(2) Din contribuţiile lunare ale membrilor se asigură plata ajutoarelor de deces,ajutoarelor nerambursabile şi indemnizaţiilor personalului care desfăşoară activităţi cu caracter social.Sumele rămase se repartizează pentru dezvoltarea sistemului de protectie socială.

Art.25.(1) Fondurile prevăzute la Art.24 se cuprind în Bugetul anual de venituri şi cheltuieli.

(2) La finele anului calendaristic,soldurile rămase la fiecare din fondurile prevăzute la Art.24 se raportează pe anul următor,cu aceleaşi destinaţii la buget.

(3) În cazuri justificate,Consiliul Director poate hotărî ca,din disponibilităţile financiare,să suplimenteze celelalte fonduri ale Asociaţiei din Bugetul de venituri şi cheltuieli al anului în curs.

(4) Disponibilităţile băneşti ale C.A.R.P.PETRILA se păstrează în conturi la bănci,conform hotărârilor Consiliului Director şi prevederile legislaţiei în vigoare.

(5) Documentele care angajează fondurile sau bunurile C.A.R.P.PETRILA se aprobă de preşedinte sau,în lipsa acestuia,de înlocuitorul său,după ce au fost vizate de contabilul şef pentru control financiar preventive.

(6) C.A.R.P.PETRILA plăteşte taxe şi impozite către stat,potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art.26.(1) Împrumuturile pot fi acordate membrilor C.A.R.P. după o lună de la data înscrierii,dacă au plătit cotizaţiile şi contribuţiile la zi sau în aceeaşi zi,dacă au plătit contribuţie pentru vechime de minim 6 luni.

(2) Giranţii îşi asumă solidar cu cel împumutat obligaţia ca,în caz de neplată a împrumutuui cotractat de către titular,să restituie lunar sau prin poprire ratele restante,inclusive penalităţile stabilite de Consiliul Director.

(3) Cuantumurile maxime ale împrumuturilor ce pot fi acordate membrilor C.A.R.P.PETRILA se stabilesc de Consiliul Director.

(4) Restituirea împrumuturilor se face în rate lunare consecutive,numărul acestora fiind stabilit prin contractul încheiat cu C.A.R.P.PETRILA,începând cu luna următoare acordării acestuia.

(5) Restituirea împrumuturilor se face direct de către cel împrumutat sau cu acordul acestuia,prin reţineri directe din pensie(salariu etc.)

(6) Dobânda care se percepe la împrumuturile contractate se stabileşte de Consiliul Director,în funcţie de situaţia financiară a C.A.R.P. şi de rata inflaţiei.

(7) Modalitatea,limitele si condiţiile de acordare a împrumuturilor şi de urmărire a debitorilor se stabilesc de Consiliul Director.

(8) Potrivit prevederilor Legii 540/2002,contractele de împrumut constituie titlu executoriu,înfiinţarea popririlor se face de către creditor şi acestea nu sunt supuse validării.

Art.27. (1) C.A.R.P.PETRILA acordă,în condiţiile prevăzute de Statut,următoarele ajutoare băneşti nerambursabile:

a).ajutoare băneşti ocazionale,care se pot acorda acelor membri aflaţi în situaţii dificile din punct de vedere material şi al sănătăţii sau angajaţilor proprii care îşi aduc o contribuţie deosebită în desfăşurarea activităţii C.A.R.P.;numărul de ajutoare băneşti anuale,ocazionale şi cuantumul lor se stabilesc de Consiliul Director,în funcţie de posibilităţile financiare ale C.A.R.P. şi sursele băneşti obţinute de la diferiţî sponsori;

b).gratuităţi sau reduceri la costul excursiior organizate de C.A.R.P. pentru membrii săi şi organele alese,în limita fondurilor aprobate pentru astfel de acţiuni;

c).ajutoarele băneşti pentru bilete de băi şi intervenţii chirurgicale o dată la trei ani,pentru membrii C.A.R.P. cu o vechime de minim 1 an.

d).ajutoare pentru proteze dentare şi auditive o singură dată.

e).stimulente pentru 50 ani de căsătorie.

f).ajutoare băneşti,în caz de deces.

(2) Ajutorul de deces se acordă la decesul unui membru al C.A.R.P. şi se plăteşte cu aprobarea preşedintelui,persoanei stabilite de cel decedat,moştenitorilor săi legali sau persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuieile de înmormântare sau incinerare.

(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabileste în funcţie de vechimea în C.A.R.P. a celui decedat,potrivit grilei aprobată de Consiliul Director şi în funcţie de situaţia financiară a C.A.R.P.

(4) Membrilor Casei,transferaţi de la alte case de ajutor reciproc,li se acordă ajutorul de deces calculat,având în vedere şi vechimea avută în precedenta Asociaţie.

(5) ajutorul de deces se acordă pentru membrul decedat care a achitat contribuţiie minim 12 luni.În cazul neplăţii contribuţiilor timp de 3 ani,sumele depuse se prescriu şi persoana îşi pierde calitatea de membru C.A.R.P.În cazul în care membrul C.A.R.P. are fond social şi nu are achitate contribuţiile la ajutor de deces ,în urma Hotărârii Consiliului Director,se pot transfera sume pentru achitarea contribuţiilor la zi pănă la epuizarea fondului social şi dacă nici în acest caz timp de 3 ani membrul nu îşi achită cotizaţiile şi contribuţiile îşi pierde definitiv calitatea de membru C.A.R.P.

Art.28.(1) Sumele de bani (împrumuturi,diferenţe de dobândă,ajutoare financiare etc.),precum şi ajutoarele materiale care se acordă de către asociaţie,se ridică personal,cu buletin(carte)de identitate sau paşaport.

(2) În mod deosebit,ridicarea împrumutului se poate face prin procură legalizată de notariat sau delegaţie tip C.A.R.P.,pe baza buletinelor(cărţilor) de identitate ale titularului şi delegatului.La delegaţie se vor anexa copii ale celor două acte de identitate.

Art.29.(1) C.A.R.P.PETRILA poate desfăşura activităţi şi servicii în conformitate cu prevederile legale în vigoare,în scopul servirii sau sprijinirii membrilor C.A.R.P.,astfel:
3314 Repararea echipamentelor electrice
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare,de încălzire şi de aer condiţionat
4332 Lucrări de tâmplărie si dulgherie,lăcătuşerie
4334 Lucrări de vopsitorie,zugrăveli şi montări geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4711 Comerţ cu amănuntul,în magazine nespecializate,cu vânzare predominantă de produse alimentaare.
4939 Alte transporturi terestre de călători
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
5590 Alte servicii de cazare (casa de odihnă)
5629 Alte servicii de alimentaţie(cantine sociale)
6910 Activităţi juridice(consultanţă juridică)
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană(consiliere psihologică)
8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8810 Activităţi de asistenţa socială fără cazare şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
9329 Alte activităţi recreative şi distractive(excursii)
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc(îmbrăcăminte)
9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare(frizerie)
9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
9604 Activităţi de întreţinere corporală
9609 Alte activităţi şi servicii

(2) În prestarea acestor servicii pot fi folosiţi numai membrii C.A.R.P.

(3) Remunerarea membrilor folosiţi de asociaţie în activităţi de prestări servicii,tarifele serviciilor prestate,precum şi oricare alte activităţi,se stabilesc de Consiliul Director ,cu respectarea prevederilor legale.

(4) Tarifele pentru prestarea acestor servicii nu pot depăşi tarifele practicate de alte unităţi de specialitate.

Art.30. În cazul în care se constată,de catre organele de stat abilitate,abateri sau prejudicii grave în activitatea C.A.R.P.PETRILA,comise de membrii Consiliului director sau ai Comisiei de Cenzori,se convoacă Adunarea Generală Extraordinară,în termen de 30 de zile,pentru înlocuirea celor vinovaţi.

Art.31.(1) C.A.R.P.PETRILA poate fi dizolvată prin hotărârea Adunării Generale a Reprezentanţilor Membrilor Asociaţiei.

(2) Pentru lichidarea C.A.R.P.,Adunarea Generală desemnează o comisie de lichidatori care pot fi persoane fizice sau juridice autorizate,in condiţiile legii.

(3)Imediat după intrarea lor în funcţie,lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului asociaţiei C.A.R.P.

(4) Lichidatorii sunt obligaţi să primescă şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei sau fundaţiei.De asemenea,ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.

(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

Art.32. Prezentul Statut,cu privire la organizarea şi funcţionarea C.A.R.P.PETRILA,redactat în 7(şapte) exemplare originale,a fost adoptat în şedinţa Adunării Generale a Reprezentanţilor membrilor C.A.R.P. din………..şi intră în vigoare la data soluţionării cererii de modificare de către Judecătoria……………….

Vrei mai multe informatii? Contacteaza-ne acum!

Daca vrei sa afli mai multe informatii despre serviciile oferite de noi,
sau vrei sa ne oferi o sugestie, te rugam sa folosesti formular de contact.

Contacteaza-ne!