SERVICII

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01,01,2014 SE ACORDĂ AJUTOARE NERAMBURSABILE ,MEMBRILOR CU O VECHIME DE MINIM 1 AN ,PENTRU URMĂTOARELE:

 • INTERVENŢII CHIRURGICALE 300 LEI O DATA LA TREI ANI
 • PROTEZE DENTARE ŞI AUDITIVE 150 LEI O SINGURĂ DATĂ
 • BILETE DE BĂI 100 LEI ,O DATĂ PE AN.
 • STIMULENT PENTRU 50 ANI DE CĂSNICIE 300 LEI
 • PENTRU CEI DIAGNOSTICAŢI CU CANCER BENEFIACIAZĂ DE UN AJUTOR DE 300 LEI O SINGURĂ DATĂ.
ACTE NECESARE
 • BI sau CI
 • Carnet de membru
 • Copie după ieşirea din spital,pentru intervenţii chirurgicale
 • Copie după chitanţa plăţii protezei auditive sau dentare
 • Confirmare din staţiune ,pentru bilete de băi
 • Copie după certificatul de căsătorie, pentru stimulent de 50 ani casnicie.

Ajutoarele rambursabile –împrumuturile

1) Constituie activitatea principală de ajutor reciproc desfăsurată de asociaţii, ca expresie a coeziunii sociale, solidarităţii,participării active la rezolvarea unor probleme ale membrilor.
2) Împrumuturile se acordă din fondul social constituit pe baza depunerilor de cotizaţii, de către membri.
3) Împrumuturile se acordă membrilor care şi-au achitat la zi toate obligaţiile de plată(cotizaţii, contribuţii) şi au achitat împrumutul anterior.
4) Se acordă pe baza cererii de împrumut şi a documentelor aferente.Membrii nou înscrişi pot solicita împrumut de la data intrării în drepturi , potrivit prevederilor statutului asociaţiei.
5) Valoarea împrumuturilor contractate este determinată de valoarea cotizaţiei depuse de fiecare membru .În practică se acordă un împrumut în cuantum de la 3-4 ori valoarea cotizaţiei ,dar fară a depaşi plafonul maxim aprobat de Consiliul Director .La nivelul anului 2014 ,plafonul stabilit este de 12000 lei.
6) Împrumuturile se restituie , de regulă în 2-24rate lunare.
7) Dobânda aferenta se plateşte anticipat ,la ridicarea împrumutului .Valoarea dobânzilor practicate este variabilă în funcţie de politicile de protecţie socială ale fiecarei asociaţii.(exemplu: în 12 rate -11% dob., 20 rate -17% dob., 24 rate-20%dob).
8) Împrumuturile se acordă cu giranţi, de regulă pensionari.Giranţii pensionari prezintă angajamentul de plată., documentele de identitate şi taloanele de pensie,în original,iar copiile se depun la dosarul de împrumut al titularului.Ca excepţie pot fi folositi giranţi salariaţi , de la care se depun la dosar angajamentele de plata şi in xerocopie documentele de identitate , adeverinţa de salarizare , autentificate de angajator..Numarul giranţilor diferă în funcţie de valoarea împrumutului.
9) Valoarea ratei lunare ce urmează a fi restituită nu va depaşi de regulă 1/3 din venitul titularului.
10) Penalizarile se aplica titularilor de împrumut care intră în pozitia de ,, rău platnici’’, urmând a se aplica şi procedurile de poprire,titularului şi giranţilor.Măsurile de sancţionare nu urmăresc decât respectarea regurilor privind ajutorul reciproc între membrii asociatiei.Acordarea împrumuturilor este reglementată prin statutul asociaţiei care reprezintă cadrul general , precum şi prin metodologii sau norme interne , aprobate de Consiliul Director , care prevad detaliile , inclusiv situaţiile speciale sau excepţiile.

Pot fi membri ai C.A.R.P. PETRILA

a) pensionarii,indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparţin;
b) beneficiarii de ajutor social;
c) membrii de familie-soţ,soţie,precum şi copii majori incapabili de muncă,aflaţi în întreţinerea pensionarilor sau beneficiarilor de ajutor social-membri ai C.A.R.P. PETRILA.
d) salariaţi în pragul pensionării;
e) persoane fără venit.

Primirea de membri se aprobă de către Preşedintele Consiliului Director,pe bază de cerere individuală.
La intrarea în C.A.R.P. PETRILA,noii membri plătesc o taxă de înscriere stabilită de către Consiliul Director.
Cei care se transferă de la altă casă de ajutor reciproc a pensionarilor,împreună cu suma cotizaţiilor depuse,nu plătesc taxa de înscriere,păstrându-şi vechimea în C.A.R.P.Membrii care se transferă la altă casă de ajutor reciproc a pensionarilor primesc numai suma cotizatiilor depuse,contribuţia depusă nu se virează.

Documente necesare pentru înscriere:
- CI sau buletin de identate
- Cupon de pensie/adeverinta salar

Drepturile membrilor C.A.R.P. PETRILA sunt:
a) să beneficieze de avantajele prevăzute în prezentul Statut;
b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director şi Comisia de Cenzori; salariaţii asociaţiei,sunt de drept membri ai acesteia dar nu pot fi aleşi în organele de conducere sau comisia de cenzori;
c) să participe personal sau prin reprezentanţii săi la şedinţele Adunărilor Generale,la dezbateri şi luarea hotărârilor;
d) să li se restituie,în condiţiile prevăzute de Statut,sumele depuse cu titlu de cotizaţii.

Obligaţiile membrilor C.A.R.P. PETRILA sunt:
a) să respecte întocmai prevederile Statutului,hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director şi să contribuie la îndeplinirea acestora;
b) să-şi achite obligaţiile băneşti faţă de asociaţie,reprezentând cotizaţiile,contribuţiile,restituirea împrumuturilor,precum şi alte datorii.Neachitarea la timp a acestor obligaţii atrage după sine pierderea unor drepturi sau plata unor penalităţi,stabilite de Consiliul Director;
c) să nu manifeste o atitudine potrivnică intereselor asociaţiei sau să comită acte de indisciplină care dăunează activităţii acesteia;
d)să comunice Asociaţiei,în termen de cel mult 30 zile,modificările survenite în cuantumul pensiei,a salariului net sau a ajutorului social,precum şi schimbarea domiciliului;
e) pentru neîndeplinirea obligaţiilor statutare,Consiliul Director poate hotărî excluderea din rândurile membrilor C.A.R.P.

Membrii asociaţiei plătesc cotizaţii şi contribuţii lunare stabilite astfel:
a)membrii beneficiari de salarii,pensii sau ajutor social plătesc cotizaţia lunară minimă stabilită de Consiliul Director,ca procent din cuantumul salariului net,pensiei de bază,ajutorului social sau venitului mediu realizat;
b)ceilalţi membri,fără venit personal,plătesc o cotizaţie lunară stabilită de Consiliul Director;
c)membrii asociaţiei,care doresc,pot plăti o cotizaţie mai mare decât cuantumurile obligatorii prevăzute la aliniatele a)şi b);
d)membrii asociaţiei plătesc o contribuţie lunară obligatorie,stabilită de Consiliul Director.
(2) cuantumurile băneşti ale cotizaţiilor şi contribuţiilor,precum şi grila ajutorului de deces,se stabilesc de Consiliul Director,în funcţie de vechimea membrilor şi situaţia financiară a asociaţiei.

Calitatea de membru al C.A.R.P. PETRILA încetează în următoarele situaţii:
a)la cererea scrisă de retragere din asociaţie a celui în cauză;
b)prin excludere,conform celor prevăzute la art.13 lit.e),pentru neplata cotizaţiei sau contribuţiei lunare mai mult de şase luni consecutive,pentru atitudine potrivnică intereselor asociaţiei sau ca urmare a comiterii unor acte de indisciplină care dăunează activităţii acesteia;excluderea se aprobă de Consiliul Director pe baza referatului întocmit pentru justificarea propunerii;
c)prin deces.
(2)La încetarea,indiferent de motive,a calităţii de membru al C.A.R.P. PETRILA ,sumele depuse cu titlu de cotizaţii lunare se restituie,după caz,titularului,persoanelor stabilite de acesta sau moştenitorilor săi legali;restituirea cotizaţiilor se poate face în termen de trei ani de la data efectuarii ultimei plăţi a cotizaţiei;sumele nesolicitate în acest termen se fac venit la bugetul asociaţiei.

(3)Contribuţiile lunare depuse nu se restituie,întrucât din acestea se constituie şi se acordă ajutoarele sociale(de deces,ajutoare nerambursabile etc.)în situaţia retragerii se reţine din cotizaţie contribuţia la zi;când cuantumul contribuţiei,care trebuie achitată la zi,este mai mare decât cel al cotizaţiei depuse,se va reţine contribuţia la nivelul cotizaţiei.

(4)Ajutorul de deces se restituie rudelor de gradul unu,soţului(soţiei),beneficiarului trecut în carnetul de membru sau persoanei care dovedeşte prin documente că a efectuat cheltuielile de înmormântare.

Vrei mai multe informatii? Contacteaza-ne acum!

Daca vrei sa afli mai multe informatii despre serviciile oferite de noi,
sau vrei sa ne oferi o sugestie, te rugam sa folosesti formular de contact.

Contacteaza-ne!